Rank Player Team Save %
1 M. Denis   .917
2 P. Roy   .914
3 R. Tabaracci   .889